021 - 40661000

دانلود مقررات ملی ساختمان (26)

دانلود مقررات ملی ساختمان

دانلود مقررات ملی ساختمان

 مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

ردیفعنواندسته بندیپیش نمایشمشاهده
1مبحث 4 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
2مبحث 5 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
3مبحث 6 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
4مبحث 7 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
5مبحث 8 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
6مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
7مبحث 12 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
8مبحث 13 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
9مبحث 14 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
10مبحث 15 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
11مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
12مبحث 11 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
13مبحث 16 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
14مبحث 17 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
15مبحث 18 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
16مبحث 19 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
17مبحث 20 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
18مبحث 21 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
19خلاصه روابط مبحث 10 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
20خلاصه روابط مبحث 9 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
21چارت مبحث 7 مقررات ملی ساختمان اجرایی، آموزشی آزمون های مهندسی مشاهده
22مبحث 2 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
23مبحث 3 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
24مبحث 1 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
25مبحث 22 مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده
26اصلاحات مباحث مقررات ملی ساختمان قراردادها، قوانین و مقررات مشاهده